Vedtægter for Viborg Pilgrimscentrum

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Viborg Pilgrimscentrum.
 
Stk. 2.
Foreningen har hjemsted i Viborg.
§ 2. Foreningens formål
 
<
Stk. 1.
Fremme og formidle viden om pilgrimsvandringer. Arbejde med pilgrimsvandringer med udgangspunkt i Viborg og byens særlige historie.
 
Stk. 2.
Viborg Pilgrimscentrum er stiftet i 2004, som en del af den økumeniske bevægelse i Danmark. Centret skal være et sted, hvor enhver besøgende - og søgende - skal kunne komme. Centret arbejder økumenisk, og er i åben dialog med mennesker, der har forskellige religiøse og eksistentielle opfattelser af menneskelivet.
 
Stk. 3.
Viborg Pilgrimscentrum opfylder sit formål ved at:
§ 3. Medlemskreds og kontingent.
Stk. 1.
Som medlem kan optages enhver person, der ønsker at støtte formålet med Viborg Pilgrimscentrum. Personligt medlemskab giver 1 stemme. Organisationer/ virksomheder kan optages som støttemedlemmer uden stemmeret.
 
Stk. 2.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af kalenderåret for at have virkning for det efterfølgende år.
 
Stk. 3.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmerne hæfter kun for Viborg Pilgrimscentrums forpligtelser med deres indbetalte kontingent.
 
Stk. 4.
Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder ekskludere et medlem, når forhold har givet anledning hertil. Inden bestyrelsen træffer beslutningen skal vedkommende medlem have lejlighed til at udtale sig for bestyrelsen mundtligt eller skriftligt.

 
 
§ 4. Økonomi
Stk. 1.
Viborg Pilgrimscentrums drives af midler, der modtages i form af medlemskontingent, medlemsbidrag, gaver, bidrag, offentlige eller private tilskud, sponsorstøtte, og ved betaling for arrangementer m.v.. Midlerne kan gives betingelsesløst eller som støtte til udvalgte projekter. Undtagelser herfra skal accepteres af bestyrelsen.
 
 
§ 5. Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Stk. 2.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel. ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer, med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 3.
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden skriftlig i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
 
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde, eller ved fuldmagt.
 
Stk. 5.
Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indehold mindst følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsens/formandens beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4) Fastsættelse af kontingent, efter indstilling fra bestyrelsen.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen i henhold til § 6. stk. 1. – 4.
7) Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor for et år ad gangen.
9) Eventuelt
 
Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indskrives i referat som offentliggøres på foreningens hjemmeside og indsættes i foreningens arkiv i kopi.
 
Stk. 7.
Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen.
 
Stk. 8.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal.
 
Stk. 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen beslutter det, og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer, skriftligt forlanger det. Indkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden.
 

 
 
§ 6. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis
 
Stk. 2.
Der vælges i lige år 3 medlemmer, mens der i ulige år vælges 2 medlemmer.
 
Stk. 3.
På generalforsamlingen vælges endvidere hvert år 3 bestyrelsessuppleanter.
 
Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger således blandt sine medlemmer en formand, næstformand, en kasserer og en sekretær.
 
Stk. 5.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift og tager initiativ til, støtter og godkender foreningens aktiviteter. I den daglige drift af Viborg Pilgrimscentrum indgår frivillige medlemmer / hjælpere til forskellige opgaver.
 
Stk. 6.
Bestyrelsen udfærdiger års og handlingsplaner for foreningens initiativer og aktiviteter.
 
Stk. 7.
Bestyrelsesmøder afholdes 4 - 6 gange om året efter behov. Formanden har ansvaret for indkaldelse til møderne, hvilket skal ske skriftligt med en uges varsel og med angivelse af dagsorden. Hvis mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.
 
Stk. 8.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne. Suppleanterne kan indkaldes, når det er nødvendigt for at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig.
 
Stk. 9.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
 
Stk. 10.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger, referat af bestyrelsens beslutninger offentliggøres på foreningens hjemmeside.
 
 
 
§ 7. Regnskab og revision.
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
 
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.
 
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres på VPC's hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
 
 
 
§ 8. Tegningsregler.
Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
 
 
§ 9. Hæftelse.
Stk. 1.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
 hæftelse

 
§ 10. Vedtægtsændringer.
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Stk. 2.
Forslag til vedtægtsændring skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
 
 
§ 11. Opløsning af foreningen.
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
 
Stk. 2.
Ved foreningens opløsning skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål, efter indstilling fra foreningens sidste generalforsamling.

 
 
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 04. 03. 2020.