Seværdigheder vi møder på Gendarmstien

Dag 1 Padborg – Kollund

 1. Udsigt over Niehus sø, søen ligger syd for grønsen og her lå i 1300 tallet en borg som skulle bevogte en vigtig vej til Flensborg
   
 2. Den Krumme Vej var en gammel, brolagt handelsvej (Hærvejen) mellem Rønsdam, Niehuus  og Flensborg.  I begyndelsen af 1400-tallet opkrævede Erik af Pommern 8 skilling for hver okse, der kom denne vej. Den gamle brolægning blev frilagt og restaureret i 2001. Det er den ældste brolagte vej i Danmark, vi kender. Ved grænseovergangen i Rønsdam kan man se, hvordan vejen så ud. I middelalderen var det en del af hovedvejen gennem Jylland. Det var den vej pilgrimme fulgte på deres vej sydover. det var også vejen studedriverne fulgte på deres vej mod de tyske markeder. Studehandel var gennem århundreder Danmarks vigtigste  eksporterhverv med et årligt antal på op mod 50.000.  
   
 3. Kruså Tunneldal blev dannet under sidste istid. Den ligger i en 7½ km lang bue mellem Padborg og Kobbermølle og har sit udløb i Flensborg fjord. Landskabet er præget af stejle skråninger, og ved flere af dem findes kilder. Flere kilder og småvandløb munder ud i Krusåen, som løber gennem Niehuus sø og Kruså Møllesø heriblandt Vældskilde, som et informationsskilt viser hen til.
   
 4. Kobbermølle: I Krusådalen lige syd for Kruså grundlagde Christian den 4. et hammerværk hvor der fremstilledes kobber- og messingplader til skibsbeslag og tage. Værket var indtil 1864 en af Danmarks førende virksomheder med over 200 ansatte og mange kobber- og messinggenstande er fra den tid. I 1600 tallet opførtes arbejderboliger til fabrikken i stil med Nyboder i København. Værket blev nedlagt i 1962, men siden juli 2014 har der været museum i tre af fabrikkens renoverede haller.
   
 5.  Kollund Skov er der mange bakker og kløfter. De er et resultat af den sidste istid. Tæt ved kysten er der store, stejle skrænter og lange, dybe kløfter ind i skoven. Området har således også mange stejle trapper og broer over kløfterne. Indtil 2006 var en stor del af skoven ejet af Flensborg by. Byen solgte den så til private. I 2017 købte Dansk Naturfond den 130 ha store skov. Kollund skov skal fra nu af udvikle sig på egen hånd. De store gamle træer skal blive så gamle de kan og nye træer skal spire frem naturligt og de tidligere skovmoser og vådområder vil blive genskabt.
   
 6. Abrahams kilde har helbredende egenskaber. Kilden ligger ca. ½ km fra P-pladsen på Madeskovvej. Der er ikke sat noget informationsskilt op på dette sted. Til gengæld er der placeret en bænk foran et sjovt træ, og med udsigt til kildeområdet. Kigger man godt efter, kan man se, at vandet pibler op fra jorden. Det siges, at kildevandet havde en helbredende virkning. Samtidig fortælles, at Ansgars disciple opførte et kapel på dette sted omkring år 1000. Ikke noget man kan se spor af i dag.
   
 7. Højvandsstenen: står lidt vest for Skomagerhus, stenen viser at vandstanden i fjorden under efterårsstormen i 1872 nåede 5,30 meter over den normale vandstand.
   
 8. Skomagerhus er en af Europas mindste grænseovergange mellem Danmark og Tyskland, og de to lande er på dette sted forbundet med en bro. Inden broen blev bygget, blev man sejlet over i en robåd. Denne grænseovergang blev oprettet i 1920 og måtte kun bruges af et begrænset antal borgere med særlig tilladelse, og derfor skulle man ha' et legitimationskort for at kunne krydse grænsen her. Fra 2. verdenskrig og frem til 1954 var grænseovergangen ved Skomagerhus helt lukket. Fra 1954 og indtil Schengen-samarbejdet i 2001 var grænseovergangen åben for al trafik i sommerhalvåret. I dag kan man når som helst passere til fods eller på cykel.

   

Dag 2 Kollund – Sandager

 1. Sønderhav ligger mellem Kollund og Rinkenæs ud mod Flensborg Fjord og er i dag en lille landsby med ca. 200 indbyggere.I fjorden ses Okseøerne - Store Okseø og Lille Okseø. I sommermånederne kan man en gang i timen mellem kl. 11 og 18 blive færget over til Store Okseø, som har en restaurant. Her er også mulighed for at vandre rundt om øen. På den tyske side af fjorden ses slottet Glücksborg bygget på ruinerne af det mægtige Ryd kloster fra 1210
 2. Slottet blev bygget af Christian den 3. søn Hertug Hans den Yngre som er stamfader til vores nuværende kongehus
   
 3. Rønshoved Højskole, blev grundlagt i 1921 som grænsehøjskole.
   
 4. Munkemølle her lå der fra middelalderen og indtil en brand i 1945 en vandmølle  som blev drevet af munkene fra Ryd kloster der lå lidt nord for det nuværende Glücksburg Slot. Cisterciensermunkene der selv byggede møllen sejlede korn over fjorden til møllen.
  Ved Munkemølle blev der d. 28. oktober 2012 indviet en mindesten for dronning Margrethe 1.  Da dronningens skib i 1412 var på vej hjem fra Flensborg og ankrede op i Munkemøllebugten blev hun syg af pest og døde enten på skibet eller på Lille Okseø.
   
 5. Stranderød og Brændstoft her ligger der på stranden rester efter 2 store teglværker.
   

 

Dag 3 Sandager – Egernsund kirke

 1. Helligsø er et resultat af en vellykket naturgenopretning. Indtil 1990 blev dette område igennem 50 år drænet og udnyttet som landbrugsjord. Ved naturgenopretningsprojektet blev pumperne slukket, og det 200 m lange dige langs med Gendarmstien blev fjernet. Herefter gravede man et gennemløb til Flensborg Fjord, så saltvandet kunne trænge ind i område. Saltvandet har også den effekt, at det er med til at bremse væksten af uønsket tagrør. Samtidig udvikles den salttålende strandengsflora. Den oprindelige ferskvands-vegetation findes stadig, fordi der konstant siver grundvand ud fra skråningerne. En række ande- og vadefugle bliver også tiltrukket af saltvandssøen.
    
 2. Dalsgård eller Rinkenæs fyr. Dalsgård Fyr er et tysk jerntårn fra 1896. I forbindelse med etableringen af Marinestationen i Sønderborg byggede Preussen omkring år 1900 en hel del fyrtårne i dette område.
  Dette forfyr i Dalsgård skal sammen med et bagfyr i Rinkenæs lede skibstrafikken forbi Holnæs halvøen på den tyske side. Bagfyret er en 7 m høj gittermast, som ligger ca. 1 km inde i landet ved Rinkenæs.
   
 3. Forbi Lærkelunden Camp beliggende helt ned til fjorden
   
 4. Alnor strandpark. Byen Alnor var tidligere en lille landsby men udgør nu en sydlig bydel af Gråsten by. Alnor strand er en hyggelig lille strand, hvor der bagved ligger en tilhørende park og legeplads. Stranden ligger i et Natura 2000 område og brugen af vandscootere og jet-ski er derfor ikke tilladt.
   
 5. Egernsundbroen forbinder Kruså området med Broagerland. Fra broen er der en fantastisk udsigt til både Flensborg Fjord og Nybøl Nor.
  Egernsundbroen blev indviet i 1968. Den 238 m lange og 19,6 m brede lavbro forbinder Alnor på Gråsten-siden med Egernsund på Sundeved-siden. Broen har to broklapper, som åbnes 1 gang i timen mellem 6.30 og 22, hvilket giver en gennemsejlingsbredde på 25 m. Inden broen blev bygget var der en kædefærge mellem Alnor og Egernsund.
   
 6. Teglværksindustri omkring Egernsund. Teglværksindustrien ved Flensborg Fjord voksede frem i 1700 tallet og udviklede sig til en markant industri i 1800 tallet blandt andet som følge af overgangen fra bindingsværkshuse til murstens bygger iog dermed et stigende behov for byggematerialer. På nordsiden af Flensborg Fjord ved Egernsund var der på et tidspunkt 40 teglværker og et antal andre steder langs fjorden inden teglværkernes nedgangstid begyndte omkring år 1900. Den lerede jord, masser af træ og beliggenheden ved Flensborg Fjor og Østersøen gjorde området ideelt for produktion af tegl. Industrien skabte et stort arbejdskraft behov og tiltrak arbejdsimigranter fra store dele af Tyskland og fra Polen og Sverige og Danmark. Et besøg på Egernsund kirkegård viser at mange navne på gravsten var af fremmed herkomst. Der er stadig en håndfuld teglværker omkring Egernsund.
   
 7. Kunstnerkolonien Egernsund. Fra sidste halvdel af 1800 tallet fandt lokale og udefra unge malere sammen i en kunstnerkoloni i Egernsund. Malerne var fascinerede af fjordlandskabet, af fiskeriet, telgværkern og byens lys og landsbyens farver og de ukomplicerede mennesker som boede der. De unge malere forlod den urolige storby og drog ud til fiskerne og bønderne for at male i den uberørte natur. Kunsternerkolonien bestod overvejende af tyske kunstnere som var uddannet på tyske akademier. Kunstnernes mødested var Gasthof Schumann, de boede om sommeren på lokale kroer eller lejede værelse hos de lokale Kunstnerkolonien opløste igen ved ved genforeningen 1920 og Egernsund igen blev dansk
   
 8. Egernsund kirke kirken er bygget i 1909 af håndstrøgne sten fra egnens teglværker, omkring vinduerne og ved indgangen er der dekorative glaserede sten. Altret er er bygget af stenog dekoreret med glaserede mursten. Alterbilledet som stammer fra Sydtyrol viser Maria Magdalene knælende foran den korsfæstede Kristus og ved hendes side ses Jomfru Maria og apostlen Johannes.
   

 

2.