Finderup kirke

 

Den oprindelige Finderup Kirke var af rå marksten med hjørner sat af munkesten, den er stadig tilstede i næsten fuldt omfang, som kærnen i den nuværende kirke. Byggestilen er fra senromansk tid, men der savnes holdepunkter for en præcis datering. I koret er indbygget et sengotisk hvælv.

I sin første skikkelse var kirken ret lille (135 kvm.), men i 1791 fandt Herren til Hald, kammerherre Friderich Schinckel, på at indrette kirkens kor som privat familie-gravkapel. Han lod korbuen mure til og anbragte en ny dør i korets østende, så man kunne gå ind fra kirke-gården. Til erstatning for det således inddragne kor lod kammerherren kirken forlænge mod vest hen over resterne af det nedbrudte tårn og tilføjede våbenhus og det nuværende spinkle klokketårn. Dette besynderlige arrangement bestod til 1865-66, da det Schinkelske gravkapel blev sløjfet og koret atter forenet med skibet. De grevelige kister blev nedsænket på kirkegården.

Altertavlen har sin oprindelse i renæssancen,
maleriet er en kopi af Carl Bloch's "Kristi Opstandelse".

Træskårne motiver på prædikestolen fra Jesu barndom. Døbefonten er romansk og af granit.

Krucifiksets Kristus-figur er sengotisk. De originale tavler, hvorpå salmenumrene skrives med kridt, er bevaret.

I 1999 indviedes et nyt smukt orgel.


Finderup kirke